بایگانی برچسب: کارگروهی

پراکنده درباره کارگروهی- وزن بیشتر شکست ها

پیش نوشت ۱: امید است مطالب مورد ۱ را حمل برخودستایی تلقی نکنید. البته تلقی کردن آن بر خودستایی هم جز معدود مواردی است که حالم را برهم نمی زند! این موفق ترین تجربه گروهی من است و لذا هرطوری بخواهم آن را به بند نگارش در خواهم آورد. پیش نوشت۲ : درهر هفت مورد …