پراکنده درباره کارگروهی- وزن بیشتر شکست ها

پیش نوشت ۱: امید است مطالب مورد ۱ را حمل برخودستایی تلقی نکنید. البته تلقی کردن آن بر خودستایی هم جز معدود مواردی است که حالم را برهم نمی زند! این موفق ترین تجربه گروهی من است و لذا هرطوری بخواهم آن را به بند نگارش در خواهم آورد. پیش نوشت۲ : درهر هفت مورد مثال های شخصی داشتم اما در موارد آخری ترجیح دادم آن ها را بیان نکنم. به هرحال این نوشته حاوی نظرات “شخصی” من درباره کارگروهی است و هیچ ارزش دیگری ندارد. ۱- تمایزِ اعضا موثرترین عامل موفقیت گروه و رمزِ بقا + اثر گذاری دوستی

ادامه مطلب